Olika typer av våld

Våld kan vara väldigt olika. Ett slag i ansiktet eller en häftig knuff. Hot och misshandel. Att du inte får ha hand om din egen lön. Försök att tränga in i dig när du sover. Att ständigt få höra hur dålig du är. Att bli sliten i håret eller inte få träffa vem du vill. Våld kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt. Våld är aldrig ok och det är aldrig ditt fel om du blir utsatt.

 

Varje år polisanmäls ungefär 30 000 fall av misshandel mot kvinnor. I nästan hälften av dessa fall har den drabbade och den som misshandlat en nära relation. Det anmäls också omkring 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning årligen, det vill säga ett vålds-, frids- eller sexualbrott som består av upprepad kränkning utfört av en man mot en närstående eller tidigare närstående kvinna. Men Brottsförebyggande rådet, BRÅ, bedömer att åtta av tio fall av våld mot kvinnor aldrig polisanmäls.

Varje år mördas omkring 17 kvinnor av en man som de har eller har haft en kärleksrelation med.

Våld förekommer i alla typer av relationer, även om det är vanligast att en man utsätter en kvinnlig partner. Unga tjejer är överrepresenterade som offer för våld i nära relationer. Det är vanligt att våldet pågår systematiskt och under en längre tid.

Våld i nära relationer kan också handla om föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot sina föräldrar eller att medlemmar i en familj utövar kollektivt hedersrelaterat förtryck och våld.

Hedersrelaterat förtryck och våld grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet. Det skiljer sig från annat våld i nära relationer genom att det utförs eller sanktioneras av ett kollektiv och att heder, skam och exempelvis vikten av att vara oskuld är centrala värden. Kollektivet kan bestå av familj, släkt och landsmän. Det är inte knutet till någon särskild religion eller etnisk grupp, men ofta har kollektivet en bakgrund i ett icke-demokratiskt samhälle med starkt patriarkalt familjesystem.