Statistik om våldsbrott

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är en myndighet som verkar för minskad brottslighet och ökad trygghet. De tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet, bland annat om våld i nära relationer. Fakta här nedan är hämtat från BRÅ.

Under 2016 anmäldes cirka 12 400 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med brottsoffret.

Enligt den nationella trygghetsundersökningen anger fyra av tio misshandlade kvinnor att gärningsmannen är en närstående, och drygt tre av tio att det är en bekant. Färre än tre av tio misshandlade kvinnor uppger att de blivit misshandlade av en helt okänd person.

Mer än hälften av de kvinnor som varit utsatta för psykiskt våld under 2012 uppger att våldet har varit återkommande under året.

Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav färre än fyra av etthundra (3,9 procent) att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna.

Mer än var tredje kvinna som misshandlats 2016 uppgav att platsen för misshandeln var den egna bostaden. Det var den vanligaste misshandelsplatsen för alla misshandlade kvinnor.

  • Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation (Brå 2014).
  • 6,8 procent av befolkningen uppger att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. (Brå 2014)
  • 18 procent av de som blivit utsatta för misshandel uppger att gärningspersonen var närstående (NTU 2016).
  • En nära relation avser här att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sammanboende eller ej.